Sociaal juridisch zorgadvies

Sociaal Juridisch Zorgadvies

Sociaal Juridisch Zorgadvies

Freija Zorg adviseert, begeleidt en ondersteunt u bij zorgdoelen in zorgprocessen. Als u de Zorgconsulent van Freija Zorg in de arm neemt, staat u er niet alleen voor. Ze adviseert, bemiddelt en schat in. Ze komt op voor uw belangen, bijt zich vast in uw materie, Daarbij behoort:

*Screening van uw huidige situatie.

*Formulering van indicatie aanvragen binnen de Zorgverzekeringswet, Wmo2015 en/of Jeugdwet

*Opstellen Persoonlijk Plan en ondersteuning bij het keukentafelgesprek.

*Een indicatie of indicatiebijstelling binnen de Wet langdurige zorg.

*Een voorziening zoals een woningaanpassing, of  woningvoorziening. Bijvoorbeeld verbouwing, hoog-laag aankleedtafel, hoog-laag bad, of bewakingsapparatuur als camera’s,.

*Procedure tot aanvraag meerzorg, of toeslagregelingen. 

*Formuleren van een bezwaar of beroepschrift.  

Van een kleine WMO voorziening tot een complexe zorgorganisatie in uw thuissituatie, met professionele zorgverleners, vrijwilligers en maatschappelijke ondersteuning: FreijaZorg  creëert voor en met u een optimale woon-leefsituatie opdat u zo lang mogelijk op een fijne en verantwoorde manier thuis kunt blijven wonen. 

Freija Zorg is CIZ gecontracteerd en indiceert onafhankelijk voor de Wet langdurige zorg. Indien noodzakelijk kan een Bopz onderzoek aangevraagd worden -bedoelt voor eventuele opname verstandelijk gehandicapten en mensen met een psychogeriatrische aandoening-. 

Met een passende indicatie kunt u met -professionele- zorg thuis wonen of -tijdelijk- opgenomen worden binnen een instelling, Deze indicatie voorkomt vertraging in de zorgverlening, onnodige formele procedures, en zorgt ervoor dat u uw doel bereikt, namelijk de juiste zorg in de juiste omgeving!

Freija Zorg begeleidt op proces, Soms zijn deze kort. Andere processen zijn langdurig. Hierbij worden indien nodig bijvoorbeeld orthopedagogen en het C.C.E. betrokken.

Alles voor uw goede zorgdoel!

Casussen

BEROEPSCHRIFT TOEGANG WET LANGDURIGE ZORG

Vandaag voor een meervoudig en complex gehandicapt meisje van 3 jaar, middels een beroepschrift bij de rechtbank, toegang kunnen realiseren tot de Wet langdurige zorg. Met een passend hoog zorgprofiel kan de professionele zorg, verantwoord EN thuis verleend worden aan dit meisje, zodat de moeder dit na een heel lange tijd niet meer alleen hoeft te doen!

MEERZORG PROCEDURE

Vandaag de belangrijke toekenning voor meerzorg ontvangen om de zeer intensieve zorg voor ons cliëntje thuis te waarborgen! Dit met de betrokkenheid van het ministerie, de orthopedagogen van Amarant/Idris, het Zorgkantoor en het CCE. Deze procedure heeft een jaar geduurd, maar na het indienen van de aanvraag, de ondersteuning en alle bemiddeling, is vandaag deze goedkeuring eindelijk op de mat gevallen. Een feestje waard voor de familie, en natuurlijk ook voor ons!

INTENSIEVE KIND ZORG - OVERGANG WET LANGDURIGE ZORG

Ademnood

Opnieuw bijzondere zaken en mensen

Wat maakt het bijzonder zul je denken?! …Er is daar een jongeman van 17, thuiswonend met beademing. Deze jongen is heel blij dat hij zorgverleners aan huis heeft die hem ook begeleiden naar zijn school en hem daarbij continue ondersteuning en verpleging bieden. Nu wordt deze jongen binnenkort 18 jaar, tijd voor een feestje! Een memorabele dag in je leven, zoals je je dit vast wel herinnert! Dat Ís het ook voor hem, maar anders…. Zodra hij 18 jaar wordt, zal zijn leven namelijk op slag veranderen. Het is onzeker of hij zijn vaste zorgverleners kan behouden, of hij nog naar school kan gaan, of hij de avonden buiten zijn bed kan door brengen, in hoeverre zijn ouders, broers en zusjes onder druk komen te staan door de doorlopende aanwezigheid van de zorg die voor hem gevraagd wordt… Hoe kan dit? Simpelweg: Zodra hij 18 wordt valt hij niet meer onder Intensieve Kind Zorg. Zijn ouders zijn al maanden radeloos, waar moet hij wél heen na die tijd, en vooral, wordt dit tijdig en verantwoord gerealiseerd? Belangenvereniging Per Saldo verwijst naar het Juiste Loket. Daar wordt hen in december geadviseerd op voorhand een advocaat in de arm te nemen, omdat ook zij het niet weten, en dit waarschijnlijk een complexe procedure wordt waarvan de uitkomst ongewis is. Een aanvraag bij het Zorgkantoor voor Verpleging volwassenen wordt niet in behandeling genomen, omdat er eerst een afwijzing zou moeten zijn voor de Wet langdurige zorg. –via het C.I.Z.- De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat dit niet correct is: De aanvraag Verpleging door het Zorgkantoor mag niet afgewezen worden. De familie heeft ondertussen voor de zekerheid toch een aanvraag ingediend bij het C.I.Z. voor toegang tot de Wet langdurige zorg. Wij komen met familie in contact. Gezien de urgentie en het belang, gaat deze zaak ons wederom aan het hart. Er wordt ingezet op een adequate en betrokken begeleiding, ten beginne met welke wet, welk loket? Tijdens bestudering van een specifiek beademingsprotocol blijkt dat er onderscheid wordt gemaakt m.b.t. beademing en wetgeving. Het protocol is opgesteld door Zorginstituut Nederland, juist vanwege algehele onduidelijkheid bij instanties hoe hier mee om te gaan. Afhankelijk van de mate waarin iemand beademd wordt, val je in een beademingsprofiel. Het profiel bepaalt vervolgens onder welke wetgeving dit valt en bij welk loket je dient te zijn. In dit geval alsnog de Wet langdurige zorg. Dit te weten was al heel fijn voor familie. Enigszins gerustgesteld. ’Nu zal het hopelijk wel goed komen, de aanvraag ligt gelukkig al bij het C.I.Z., als het dan maar nog op tijd is….!’ Maar toch. Na telefonisch contact met het C.I.Z. wordt er met spoed contact opgenomen en volgt er een spoedig huisbezoek. De jongen krijgt toegang tot de Wet langdurige zorg. Hoera, zou je denken! Maar de Intensieve Kind Zorg had een bedrag van € 250.000 staan voor de zorg voor deze jongen. De Wet langdurige zorg biedt hem nog maar € 60.000. De zorgvraag en zorgnood blijft hetzelfde. De ouders hebben alle benodigde zorg verantwoord binnen de Intensieve Kind Zorg, welke is geaccordeerd. Op onze vraag aan het Zorgkantoor hoe zij verwachten dat deze jongen per direct dezelfde nood kan ledigen met minder dan een kwart van het eerdere budget, bleef het stil. Er kan een toeslag aangevraagd worden, maar welke? De Nza specifiek voor beademing?? Een instantie gaat uit van het Persoonlijk Assistentie Budget. …Geen tijd voor verkeerde routes, alleen de meest adequate… Ook hier bijzondere clausules voor een groep die tussen wal en schip valt. In een ander protocol opgesteld na Kamervragen en beantwoording door Secretaris van Rijn, wordt het specifieke onderscheid benoemd. Oké, duidelijk, het dient voor deze jongen de Nza toeslag te zijn. Al een voorzet gegeven naar het Zorgkantoor i.v.m. de tijdspanne, wordt hierover gecommuniceerd. De ene professional op het Zorgkantoor kent de toeslag wel, de andere niet, en behoeft een toelichting. Ondertussen leven de jongen en het gezin in uiterste stress. Nog een paar weken, het Zorgkantoor wil de gebruikelijke acht weken route bewandelen, ondanks signalen, en ondersteuning van het Centrum Thuis Beademing in Utrecht. Deze week bemiddeling – en afstemmingsgesprekken bij zoon en ouders tijdens een huisbezoek door het Zorgkantoor. Plus opstelling van een zeer gericht bezwaarschrift. Wat ligt binnen bereik? Zal hij zijn 18 de verjaardag opgelucht kunnen vieren? Thuis, en dan zijn dagelijkse gang naar school? Het is nog steeds onzeker. Deze tekst een week geleden geschreven, geen tijd voor publicatie, want druk… Maar nu….Bezwaarschrift onderweg voor meer resultaat. Het tafelgesprek met de afgevaardigden van het Zorgkantoor heeft geleidt tot een positieve afstemming. Er wordt gekozen voor een niet alledaagse, maar wel passende route. Dit vraagt aanpassingen binnen de zorgsituatie, maar deze zijn aanvaardbaar. De jongen en familie halen, in dit geval bijna letterlijk, opgelucht adem. En wij, wij houden met de familie, nog even de vinger aan de pols tot alles weer ‘gewoon’ is!

AANGEPASTE ROLSTOELBUS

Na jarenlang verblijf in een instelling, en vrijheidsbeperking thuis, kan ons cliëntje nu participeren in de maatschappij. Dat betekent volop genieten in speeltuinen, dierenparken, en aan de waterkant. Nieuwe ontspannende ervaringen waar hij erg gelukkig van wordt!
Met dank aan de gemeente Cuijk, en Freedom Auto Aanpassingen uit Vortum Mollum.
-De aanpassingen aan de rolstoelbus zijn na het starten van de procedure binnen 8 weken toegekend. Freedom Auto Aanpassingen heeft deze aanpassingen top uitgevoerd.