Gemeente en instellingen

FreijaZorg is onafhankelijk, betrokken en doelmatig. FreijaZorg staat voor juiste toepassing van zorgwetten en formulering in procedures. FreijaZorg verbindt burgers, overheid en organisaties waardoor de transitie binnen het sociaal domein integreert in de samenleving.

GEMEENTEN

Voor uw gemeente is FreijaZorg als adviseur, intermediair en onafhankelijk cliëntondersteuner van toegevoegde waarde. FreijaZorg bekleedt een onafhankelijke positie tussen gemeente, overheidsorganisatie, zorgorganisatie, zorgcoöperatie, en burger, m.n. inzake afstemming in juridische zorgprocessen. Het juist informeren van de burger en het begeleiden van processen draagt bij aan efficiënte zorgverlening en voorkomt formele procedures. FreijaZorg onderzoekt en signaleert knelpunten binnen het sociaal domein, en adviseert. U bent als gemeente eveneens van toegevoegde waarde voor FreijaZorg en cliënt. Indien u een aangevraagde voorziening afwijst, kan FreijaZorg samen met de cliënt aan de slag om nader te onderzoeken wat mogelijk is om de benodigde zorg en voorzieningen te organiseren. Daarbij betrekken wij de familie, het relatienetwerk van de cliënt, mantelzorgers, huisartsen, leveranciers, zorgorganisaties, notarissen etc.Om u meer te vertellen over onze integrale aanpak maken we graag een afspraak met u.

ZORGINSTELLINGEN 

Wetgeving, procedures en veranderende omstandigheden vergen een continue scherpte en aanpassing. Uw zorginstelling wordt geconfronteerd met vele veranderingen waarop anticipatie noodzakelijk is en maatregelen vraagt die uw organisatie en faciliteiten functioneel laten zijn. Met waarborging voor een optimale dienstverlening en met behoud van kwaliteit.  Ongetwijfeld is dat speerpunt van uw strategie en beleid. FreijaZorg kan als adviseur en intermediair een rol vervullen tussen uw zorgorganisatie, huisartsen, overheidsorganisaties en zorgcoöperaties, en burger, m.n. inzake complexe -juridische- zorgcasussen. Binnen uw zorginstelling ondersteunt FreijaZorg uw organisatie actief  bij de toepassing en uitvoering van de Zorgwetten, waaronder de Wet langdurige zorg, door o.a. uw cliënten optimaal te begeleiden in deze procedures. FreijaZorg adviseert, indiceert, rapporteert en evalueert de noodzakelijke overeenkomsten en documenten die bemiddelingen -plaatsingen- en inhoudelijke zorg juridisch en praktisch realiseren. Om u meer te vertellen over onze integrale aanpak maken wij graag een afspraak met u.